CANOMAD


chronic ataxic neuropathy with ophthalmoplegia, M-protein, agglutination and disialosyl antibodies