Axonal neuropathy


Neuropathy due to axonal degeneration.