HHHO


hypotonia-hypomentia-hypogonadism-obesity (syndrome)